9 Yǐlì yē de zhòng zǐ shì ní mǔ lì , dà tān , yà bǐ lán . zhè dà tān , yà bǐ lán , jiù shì cóng huì zhōng xuǎn zhào de , yǔ Kĕlā yī dǎng tóng xiàng Yēhéhuá zhēng nào de shíhou yĕ xiàng Móxī , Yàlún zhēng nào .