14 Yīnwei nǐmen zaì xún de kuàngyĕ , dàng huì zhòng zhēng nào de shíhou , wéibeì le wǒde méng , méiyǒu zaì yǒng shuǐ zhī dì , huì zhòng yǎnqián zūn wǒ wéi shèng . ( zhè shuǐ jiù shì xún de kuàngyĕ Jiādīsī Mǐlìbā shuǐ . )