3 Yòu yào duì tāmen shuō , nǐmen yào xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì , jiù shì méiyǒu cánji , yī suì de gōng yánggāo , mĕi rì liǎng zhǐ , zuòwéi cháng xiàn de Fánjì .