19 Nǐmen yào zaì yíng waì zhù zhā qī rì . fán shā le rén de , hé yīqiè mó le beì shā de , bìng nǐmen suǒ lǔ lái de rénkǒu , dì sān rì , dì qī rì , dōu yào jiéjìng zìjǐ ,