22 Nà dì beì Yēhéhuá zhìfú le , ránhòu nǐmen kĕyǐ huí lái , xiàng Yēhéhuá hé Yǐsèliè cái wéi wú zuì , zhè dì yĕ bì zaì Yēhéhuá miànqián guī nǐmen wéi yè .