29 Shuō , Jiādé zǐsūn hé Liúbiàn zǐsūn , fán daì bīngqì zaì Yēhéhuá miànqián qù dǎzhàng de , ruò yǔ nǐmen yītóng guō Yuēdànhé , nà dì beì nǐmen zhìfú le , nǐmen jiù yào bǎ Jīliè dì gĕi tāmen wéi yè .