14 Yòu yào bǎ suǒ yòng de yīqiè qìjù , jiù shì huǒ dǐng , ròu chā zǐ , chǎnzi , pánzi , yīqiè shǔ tán de qìjù dōu bǎi zaì tán shàng , yòu mĕng shànghǎi gǒu pí , bǎ gāng chuān shàng .