13 Yǒu rén yǔ tā xíng yín , shìqing yán mì , mán guō tā zhàngfu , érqiĕ tā beì diànwū , méiyǒu zuò jiànzhèng de rén , dàng tā xíng yín de shíhou yĕ méiyǒu beì zhuō zhù ,