8 Nà rén ruò méiyǒu qīnshǔ kè shòu suǒ péi hái de , nà suǒ péi hái de jiù yào guīyǔ fúshì Yēhéhuá de jìsī . zhìyú nà wéi tā shú zuì de gōng yáng shì zaì waì .