16 Yīnwei tāmen shì cóng Yǐsèliè rén zhōng quán rán gĕi wǒde , wǒ jiǎnxuǎn tāmen guī wǒ , shì daìtì Yǐsèliè rén zhōng yīqiè tóushēng de .