Mínshùjì 8:17

17 Yǐsèliè rén zhōng yīqiè tóushēng de , lián rén daì shēngchù , dōu shì wǒde . wǒ zaì Āijí dì jī shā yīqiè tóushēng de nà tiān , jiàng tāmen fēnbié wéi shèng guī wǒ .