21 Yúshì Lìwèi rén jiéjìng zìjǐ , chúle zuì , xǐ le yīfu . Yàlún jiàng tāmen dàng zuò yáo jì fèng dào Yēhéhuá miànqián , yòu wéi tāmen shú zuì , jiéjìng tāmen .