Mínshùjì 8:19

19 Wǒ cóng Yǐsèliè rén zhōng jiàng Lìwèi rén dàng zuò shǎngcì gĕi Yàlún hé tāde érzi , zaì huì mù zhōng bàn Yǐsèliè rén de shì , yòu wéi Yǐsèliè rén shú zuì , miǎndé tāmen āijìn shèng suǒ , yǒu zāiyāng líndào tāmen zhōngjiān .