4 Dōu yīn nà mĕimào de jìnǚ duō yǒu yín xíng , guàn xíng xiéshù , jiè yín xíng yòuhuò liè guó , yòng xiéshù yòuhuò ( yuánwén zuò maì ) duō zú .