13 Hái yǒu tāde dìxiōng zuò zúzhǎng de , èr bǎi sì shí èr míng . yòu yǒu Yàsàliè de érzi yà mǎ shuaì . Yàsàliè shì Yàhāsaì de érzi . Yàhāsaì shì Mǐshílìmò de érzi . Mǐshílìmò shì Yīnmaì de érzi .