We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Wǒde shén a , qiú nǐ yīn zhè shì jìniàn wǒ , búyào túmǒ wǒ wèi shén de diàn , yǔ qízhōng de lǐ jié suǒ xíng de shàn .