5 Biàn wèi tā yùbeì yī jiān dà wūzi , jiù shì cóng qián shōu cún sù jì , rǔxiāng , qìmǐn , hé zhào mìnglìng gōngjǐ Lìwèi rén , gē chàng de , shǒu mén de wǔgǔ , xīn jiǔ , hé yóu de shí fēn ...zhīyī , bìng guī jìsī jǔ jì de wūzi .