6 Nàshí wǒ bú zaì Yēlùsǎlĕng . yīnwei Bābǐlún wáng Yàdáxuēxī sān shí èr nián , wǒ huí dào wáng nàli . guō le duō rì , wǒ xiàng wáng gào jiǎ .