4 Wǒmen de shén a , qiú nǐ chuí tīng , yīnwei wǒmen beì miǎoshì . qiú nǐ shǐ tāmende huǐbàng guīyú tāmende tóu shang , shǐ tāmen zaì lǔ dào zhī dì zuòwéi lüè wù .