5 Búyào zhēyǎn tāmende zuìniè , búyào shǐ tāmende zuìè cóng nǐ miànqián túmǒ , yīnwei tāmen zaì xiūzào de rén yǎnqián rĕ dòng nǐde nùqì .