2 Wǒ suǒ kànjian de shòu , xíngzhuàng xiàng bào , jiǎo xiàng xióng de jiǎo , kǒu xiàng shīzi de kǒu . nà lóng jiàng zìjǐ de nénglì , zuòwei , hé dà quánbǐng , dōu gĕi le tā .