12 Dì liù wèi tiānshǐ bǎ wǎn dào zaì Bólā dà hé shang , hé shuǐ jiù gān le , yào gĕi nà cóng rì chū zhī dì suǒ lái de zhòng wáng yùbeì dàolù .