14 Ránér yǒu jǐ jiàn shì wǒ yào zébeì nǐ , yīnwei zaì nǐ nàli , yǒu rén fú cóng Bālán de jiàoxun . zhè Bālán céng jiàodǎo bā lè jiāng bàn jiǎo shí fàng zaì Yǐsèliè rén miànqián , jiào tāmen chī jì ǒuxiàng zhī wù , xíng jiānyín de shì .