We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
5 Yǒu shǎndiàn , shēngyīn , léi hōng , cóng bǎozuò zhōng fāchū . yòu yǒu qī zhǎn huǒ dēng zaì bǎozuò qián diǎn zhe , zhè qī dēng jiù shì shén de qī líng .