5 Yǒu shǎndiàn , shēngyīn , léi hōng , cóng bǎozuò zhōng fāchū . yòu yǒu qī zhǎn huǒ dēng zaì bǎozuò qián diǎn zhe , zhè qī dēng jiù shì shén de qī líng .