10 Wǒ bìjiāng nà shī ēn jiào rén kĕnqiú de líng , jiāo guàn Dàwèi jiā , hé Yēlùsǎlĕng de jūmín . tāmen bì yǎngwàng wǒ , huò zuò tā bĕn jié tóng jiù shì tāmen suǒ zhá de . bì wèi wǒ bēiāi , rú sāng dú shēng zǐ , yòu wèi wǒ chóukǔ , rú sāng zhǎngzǐ .