We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Wàn jūn zhī Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ ruò zūnxíng wǒde dào , jǐn shǒu wǒde mìnglìng , nǐ jiù kĕyǐ guǎnlǐ wǒde jiā , kānshǒu wǒde yuàn yǔ . wǒ yĕ yào shǐ nǐ zaì zhèxie zhàn lì de rén zhōngjiān láiwǎng .