5 Wǒ shuō , yào jiāng jiéjìng de guānmiǎn daì zaì tā tóu shang . tāmen jiù bǎ jiéjìng de guānmiǎn daì zaì tā tóu shang , gĕi tā chuān shang huámĕi de yīfu , Yēhéhuá de shǐzhĕ zaì pángbiān zhàn lì .