3 Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ xiànzaì huí dào Xī \'ān , yào zhù zaì Yēlùsǎlĕng zhōng . Yēlùsǎlĕng bì chēngwèi chéngshí de chéng , wàn jūn zhī Yēhéhuá de shān bì chēngwèi shèng shān .