We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Xī \'ān nǎ , wǒ yīn yǔ nǐ lì yuē de xuè , jiāng nǐ zhōngjiān beìlǔ ér qiú de rén , cóng wú shuǐ de kēng zhōng shìfàng chūlai .