15 Wàn jūn zhī Yēhéhuá bì bǎohù tāmen . tāmen bì tūn miè chóudí , jiàntà dàn shí . tāmen bì hē xuè nà hǎn , yóu rú yǐn jiǔ . tāmen bì xiàng shèng mǎn xuè de wǎn , yòu xiàng tán de sì jiǎo mǎn le xuè .