47 Sǎoluó zhí zhǎng Yǐsèliè de guó quán , chángcháng gōngjī tā sìwéi de yīqiè chóudí , jiù shì Móyē rén , Yàmén rén , Yǐdōng rén , hé suǒ bā zhū wáng , bìng Fēilìshì rén . tā wúlùn wǎng héchu qù , dōu dá baì chóudí .