40 Tā shǒu zhōng ná zhàng , yòu zaì xī zhōng tiānxuǎn le wǔ kuaì guānghuá dàn/shí zǐ , fàng zaì daì lǐ , jiù shì mùrén daì de náng lǐ . shǒu zhōng ná zhe shuǎi shí de jī xián , jiù qù yíng nà Fēilìshì rén .