We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Sǎoluó fēnfu chénpú shuō , nǐmen ànzhōng duì Dàwèi shuō , wáng xǐyuè nǐ , wáng de chénpú yĕ dōu xǐaì nǐ , suǒyǐ nǐ dāng zuò wáng de nǚxù .