23 Dàwèi shuō , dìxiōng men , Yēhéhuá suǒ cìgĕi wǒmen de , bùkĕ bù fēn gĕi tāmen . yīnwei tā bǎoyòu wǒmen , jiāng nà gōngjī wǒmen de dí jūn jiāo zaì wǒmen shǒu lǐ .