6 Tāmen jiù jùjí zaì Mǐsībā , dá shuǐ jiāo zaì Yēhéhuá miànqián , dāng rì jìnshí , shuō , wǒmen dé zuì le Yēhéhuá . yúshì Sǎmǔĕr zaì Mǐsībā shĕnpàn Yǐsèliè rén .