24 Nǐ tīngjian sāngshū shāo shàng yǒu jiǎobù de shēngyīn , jiù yào jísù qián qù , yīnwei nàshí Yēhéhuá yǐjing zaì nǐ qiántou qù gōngdǎ Fēilìshì rén de jūnduì .