17 Yēhéhuá de nùqì xiàng nǐmen fā zuò , jiù shǐ tiān bì saì bú xiàyǔ , dì yĕ bú chūchǎn , shǐ nǐmen zaì Yēhéhuá suǒ cìgĕi nǐmen de mĕi dì shàng sù sù mièwáng .