9 Bìng shǐ nǐmen de rìzi zaì Yēhéhuá xiàng nǐmen lièzǔ qǐshì , yīngxǔ gĕi tāmen hé tāmen hòuyì de dì shàng déyǐ chángjiǔ . nà shì liú nǎi yǔ mì zhī dì .