1 Nǐmen cún huó yú shì de rìzi , zaì Yēhéhuá nǐmen lièzǔ de shén suǒ cì nǐmen wéi yè de dì shàng , yào jǐn shǒu zūnxíng de lǜ lì diǎnzhāng nǎi shì zhèxie ,