11 Nàshí yào jiāng wǒ suǒ fēnfu nǐmen de Fánjì , píngān jì , shí fēn qǔ yī zhī wù , hé shǒu zhōng de jǔ jì , bìng xiàng Yēhéhuá xǔyuàn xiàn de yīqiè mĕi jì , dōu fèng dào Yēhéhuá nǐmen shén suǒ xuǎnzé yào lì wéi tā míng de jū suǒ .