23 Yòu yào bǎ nǐde wǔgǔ , xīn jiǔ , hé yóu de shí fēn ...zhīyī , bìng niú qún yáng qún zhōng tóushēng de , chī zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián , jiù shì tā suǒ xuǎnzé yào lì wéi tā míng de jū suǒ . zhèyàng , nǐ kĕyǐ xuéxí shícháng jìngwèi Yēhéhuá nǐde shén .