24 Dàng Yēhéhuá nǐ shén cì fú yǔ nǐde shíhou , Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé yào lì wéi tā míng de dìfang ruò lí nǐ taì yuǎn , nà lù yĕ taì zhǎng , shǐ nǐ bùnéng bǎ zhè wù daì dào nàli qù ,