6 Zhǐ dàng zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé yào lì wéi tā míng de jū suǒ , wǎnshang rìluò de shíhou , nǎi shì nǐ chū Āijí de shíhou , xiàn Yúyuèjié de jì .