22 Xiānzhī tuō Yēhéhuá de míng shuōhuà , suǒ shuō de ruò bú chéngjiù , yĕ wú xiào yàn , zhè jiù shì Yēhéhuá suǒ wèicéng fēnfu de , shì nà xiānzhī shàn zì shuō de , nǐ búyào pà tā .