5 Yīnwei Yēhéhuá nǐde shén cóng nǐ gè zhīpaì zhōng jiāng tā jiǎnxuǎn chūlai , shǐ tā hé tā zǐsūn yǒngyuǎn fèng Yēhéhuá de míng shì lì , shìfèng .