Shēnméngjì 18:6

6 Lìwèi rén wúlùn jìjū zaì Yǐsèliè zhōng de nǎ yī zuò chéng , ruò cóng nàli chūlai , yī xīnyuàn yì dào Yēhéhuá suǒ xuǎnzé de dìfang ,