6 Miǎndé bào xuè qiú de , xīn zhōng huǒ rè zhuīgǎn tā , yīn lù yuǎn jiù zhuī shàng , jiāng tā shā sǐ . qíshí tā bú gāisǐ , yīnwei tā yǔ beì shā de sù wú chóuhèn .