1 Cǐ hòu , wǒmen zhuǎn huí , cóng Hónghǎi de lù wǎng kuàngyĕ qù , shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu wǒde . wǒmen zaì Xīĕrshān rǎo xíng le xǔduō rìzi .