19 Yòu shǐ nǐ de chēngzàn , mĕi míng , zūnróng , chāo hū tā suǒ zào de wàn mín zhī shàng , bìng zhào tā suǒ yīngxǔ de shǐ nǐ guī Yēhéhuá nǐ shén wéi shèngjié de mín .